سامانه اعتبارسنجی اختراع

این سامانه کلیه فرآیندهای مرتبط با اعتبارسنجی اختراعاتی که قبلا در اداره ثبت اختراع پذیرفته شده اند را بصورت فرآیندگرا و برخط ارائه می نماید.

چنانچه متقاضی اعتبارسنجی اختراع دارای گواهی ثبت اختراع هستید اینجا کلیک کنید.

سامانه بررسی اختراع

اين سامانه کلیه امور مرتبط با فرايند داوري اختراعات ارسالي از سوي اداره ثبت اختراع به دانشگاه صنعتي امیرکبیر را فرآیندگرا و برخط ارائه می نماید.

چنانچه متقاضی ارسال اختراع جهت بررسی و انجام داوری آن هستید اینجا کلیک کنید.

سامانه پردازان پدیدار